وعده ما...


...وعده ما
وعده ما،

هر شب،

نيم نگاهي به ماه...

كه مثل من تنهاست...

كه بهترين وعده گاه نگاه است...

...

وعده ما،

هر شب،

نيم نگاهي به ماه...

كه هر جا باشي،

هر قدر دور

ماه هست،

تو هستي،

من هستم،

نگاه هست...

...

يادت باشد

هرشب،

يك نفر چشم دوخته به ماه

منتظر نگاه تو مانده

تا خيره شود به نگاهت ،

رها از فاصله ها...

به ياد خاطره ها...

...

يادت باشد،

وعده ما...

....
...
..
.


عليرضا نجفيان
1:30 بامداد
86/5/8

/ 5 نظر / 39 بازدید

ماه......سهمی ماندگار

بارون

ماه.....سهمی ماندگار

شهرزاد

ماه مجلس عاشقان....صفای دل صاحبدلان

عاطفه

علیرضا من روانی این شعرم [گل]

سرداب

بی ماه یعنی مرگ